Vad är Våld i Nära Relation

Våld i nära relation inkluderar alla former av våld.

 • Psykiskt våld (1)
 • Fysiskt våld (2)
 • Sexuellt våld (3)
 • Materiellt våld  (4)
 • Försummelse (5)
 • Ekonomiskt våld (6) samt
 • Hot om våld mot barn, andra närstående och/ eller husdjur eller våld mot barn, andra närstående och/ eller husdjur

Detta våld finns både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

Våldet drabbade kvinnor och män i alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, åsikt, övertygelse, etnicitet och funktionsförmåga.

Det som kännetecknar den här formen av våld är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till våldsutövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Syftet med våldet är att etablera och utöva makt och kontroll genom att skrämma och skada den utsatta.

Våld i nära relation skiljer sig från andra former av övergrepp genom att det ofta utövas inomhus i offrets egen bostad och genom ett systematiskt användande av de olika formerna av våld och hot utövar förövaren makt över den utsatta. Detta leder ofta till att våldet mer och mer blir ett både förväntat och till viss del normaliserat inslag i den utsattas vardag

Våld i nära relation är en enskild handling, aldrig en gemensam handling. Ju längre relationen pågår ju mera intensivt och allvarligt bli våldet.

 

Våldets omfattning

Våld i nära relation är idag ett av Sveriges största samhällsproblem!

I studien ”Våld och hälsa* framgår att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång efter 18 års ålder blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner.

Studien visar också att cirka 7 procent av kvinnorna och 1 procent av männen blivit utsatta för sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder.

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) utgör våld i nära relationer ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa.

Ca 17 kvinnor dödas varje år i Sverige av en nuvarande eller en tidigare manlig partner. Kvinnor som dödas av en partner har oftast upprepade gånger tidigare utsatts för våld av förövaren.

 

*Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa”, 2014

(1)  Psykiskt våld och hot om våld

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Några exempel:

 • Direkta hot, exempelvis hot om fysiskt våld eller hot om våldsamma konsekvenser: ”om du lämnar mig, så tar jag livet av mig”, ”jag tar vårdnaden om barnen” och liknande.
 • ​Indirekta hot, exempelvis ”jag vet var du bor”. Hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
 • Förödmjukelser och nedlåtande och fientlig hållning, exempelvis ”jävla idiot!”.
 • Kontroll, exempelvis att snoka i partnerns kalender, mejl och mobiltelefon eller begära att partnern ska redovisa vad hen gjort under dagen.
 • Utagerande svartsjuka, exempelvis ”jag såg hur du flirtade”.
 • Isolering; på olika sätt begränsa partnerns rörelsefrihet exempelvis genom att inte låta partnern träffa sina vänner eller andra betydelsefulla personer.
 • Att kontrollera ekonomi och information så att partnern får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.
 • Emotionellt våld, exempelvis negligering, menande suckar eller att ständigt bryta överenskommelser.

Stalkning, det vill säga att man upprepade gånger trakasserar samma person i form av hot, ovälkomna besök, telefonsamtal, brev eller e-post med kränkande innehåll. Det kan även innebära att man smyger sig på, övervakar och förföljer en person.

(Hämtat från ROKS hemsida www.roks.se)

 

(2)   Fysiskt våld

Det fysiska våldet kan ske på många sätt, exempelvis när någon

 • släpar dig, knuffar eller håller fast dig
 • sparkar eller slår dig med knytnäve eller föremål
 • kastar något på dig
 • tar stryptag på dig
 • bankar ditt huvud mot något
 • använder sexualiserat våld.

Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt utan snarare såväl målinriktat som funktionellt. Våldsutövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av den utsattas kropp så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Men våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, såsom frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen.

(Hämtat från ROKS hemsida www.roks.se)

 

(3)   Sexuellt våld

Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som hen utsätts för utan att hen givit sitt samtycke. Våldsutövaren är oftast någon med mer makt som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att bli berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginal eller anal penetration. Andra exempel på sexualiserat våld är att mot sin vilja bevittna olika former av sexuella handlingar eller att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte.

Våld i nära relationer är ofta både fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Ibland utövas det sexualiserade våldet i samband med ett misshandelstillfälle. Då riskerar gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex att bli oklara för den våldsutsatta. ”Försoningssex”, där mannen kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, kan kvinnan snarare uppleva som ett övergrepp.

Den våldsutsatta kan tvingas att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande, exempelvis att  gå med på sex för att avvärja en otrevlig situation som skulle kunna utmynna i våld.

(Hämtat från ROKS hemsida www.roks.se)

 

(4)   Materiellt våld

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, exempelvis om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse.

Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och försvåra för den våldsutsatta att lämna relationen.

(Hämtat från ROKS hemsida www.roks.se)

 

(5)   Försummelse

Försummelse (omsorgssvikt) är ett aktivt försvårande av vardagen för personer som är beroende av omsorg på grund av funktionsnedsättning eller ålder.

Försummelse innebär att man försvårar i stället för att underlätta vardagen, exempelvis genom medveten felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda samt att lämna någon utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

(Hämtat från ROKS hemsida www.roks.se)

(6)   Ekonomiskt våld

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande.

Exempel på ekonomiskt våld är när någon​

 • kontrollerar hur partnern använder pengar
 • inte tillåter partnern ha egna pengar
 • gömmer undan gemensamma pengar
 • tvingar partnern att medverka i ekonomiska olagligheter.

(Hämtat från ROKS hemsida www.roks.se)